موقعیت شما : صفحه اصلی / میزخدمت / مزایده

مشاهده لیست مزایده

شماره
عنوان
مهلت فروش اسناد از تاریخ
مهلت فروش اسناد تا تاریخ
مهلت ارائه اسناد
اسناد
شماره : 1403-1
مهلت فروش اسناد از تاریخ : 1403/03/06 00:00
مهلت فروش اسناد تا تاریخ : 1403/03/12 23:59
مهلت ارائه اسناد : 1403/03/21 23:59
نوع ضمانت : ضمانت نامه بانکی
مبلغ ضمانت : 7917000
تاریخ اعتبار پیشنهادی : 1403/05/07
تاریخ چاپ نوبت اول روزنامه : 1403/03/06
نام روزنامه چاپ نوبت اول : آفرینش
تاریخ چاپ نوبت دوم روزنامه : 1403/03/07
نام روزنامه چاپ نوبت دوم : هدف و اقتصاد
محل تحویل : محل دریافت اسناد : شرايط مناقصه و مزایده عمومي و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir قابل دانلود ميباشد. محل تحويل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سايت اداري
شرح : فروش لوازم نقلیه اسقاط