موقعیت شما :
شماره تقاضا
شناسه های پرداخت

نام متقاضی : {{info.fullname}}

عنوان تقاضا : {{info.operation_title}}

آدرس : {{info.branch_address}}


# مبلغ شناسه قبض شناسه پرداخت عملیات
{{$index+1}} {{x.amount}} {{x.billIdentifier}} {{x.paymentidentifier}}
مبلغ قابل پرداختی برای کد رهگیری شما ثبت نشده است