موقعیت شما : صفحه اصلی / میزخدمت

فهرست خدمات ارائه شده در میزخدمت

خدمات مشترکین

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

1. تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

2. تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق

4. صدور قبض المثنی برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

مشاهده سوابق مصارف و صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

مشاهده سوابق پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

8. مشاهده قبوض برق سازمان ها و ادارات

9. خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست تغییر نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست آزمایش کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

00000000000

درخواست اصلاح شماره تلفن همراه مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

درخواست افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست انشعاب آمپری از شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست واگذاری برق موقت از شرکت های توزیع نیروی برق

خدمات غیرمشترکین

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

ثبت خسارت وارده به شبکه برق

ثبت سرقت برق

ثبت خسارت وارده به مردم از شبکه های توزیع برق

درخواست رفع حریم برق

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

درخواست رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق

درخواست مجوز کار پیمانکاران ایمنی برق

مشاهده سوابق پیمانکاران ایمنی برق

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

درخواست احداث مولد مقیاس کوچک

دریافت صورتحساب مولد مقیاس کوچک

درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد مقیاس کوچک

درخواست نصب مولد خورشیدی

دریافت صورتحساب مولد خورشیدی

درخواست گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

درخواست خاموشی برق

مشاهده برنامه خاموشی‌های از پیش تعیین شده برق

دریافت گزارش خاموشی‌های برق

درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق

درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق

درخواست رفع خاموشی معابر

استعلام شبکه برق موجود توسط سازمان‌ها و ادارات دولتی

مشاهده برنامه زمانبندی بازدید از سیستم‌های مخابراتی شبکه توزیع برق

درخواست بازدید یا تعمیر سیستم‌های مخابراتی شبکه توزیع برق

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

مشاهده گزارشات آماری برق

درخواست اطلاعات آماری برق

درخواست گزارش برآورد انرژی و بار

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

درخواست مشاهده برنامه زمانبندی کالیبراسیون دوره ای شرکت های توزیع برق

درخواست مشاهده پروژه‌های ابلاغ شده شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست مشاهده گزارش نظارت بر پروژه‌های شرکت های توزیع نیروی برق

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

ثبت نیاز تحقیقاتی صنعت برق در حیطه فعالیت شرکت های توزیع برق

مشاهده فهرست اولویت‌های تحقیقاتی شرکت های توزیع برق

حمایت از اجرای پروژه های تحقیقاتی شرکت های توزیع نیروی برق

ثبت مقاله در کنفرانس‌های حوزه برق

مشاهده اولویت‌های پایان نامه های دانشگاهی شرکت های توزیع برق

درخواست تسهیلات حمایتی پایان نامه دانشگاهی از شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست تسهیلات حمایتی ترجمه و تالیف کتاب در حوزه برق

درخواست خدمات کتابخانه ای از شرکت های توزیع نیروی برق

درخواست وقت مشاوره تحقیقاتی از شرکت های توزیع نیروی برق

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

ارائه دوره های آموزشی مرتبط با شرکت های توزیع نیروی برق

ثبت اطلاعات آموزشی شرکت های توزیع نیروی برق

دریافت شناسنامه آموزشی آموزش دیدگان حوزه برق

شناسه خدمت
عنوان خدمت
بستر ارائه خدمت
نظرسنجی و مستندات

ثبت نام شرکت های واجد شرایط پیمانکاری حوزه برق

ثبت اطلاعات پرسنل پروژه های پیمانکاری شرکت های توزیع برق

ثبت اطلاعات خودروی پیمانکار حوزه برق